تاریخچه بازی ها
نام بازی نام کاربری ساعت میزان شرط سود
انفجار peyan 19:22:04 100 -100
انفجار shayan4444 19:22:04 10,000 -10,000
انفجار shayan4444 19:21:51 5,000 -5,000
انفجار peyan 19:21:51 200 400
انفجار shayan4444 19:21:26 6,300 -6,300
انفجار peyan 19:21:26 100 -100
انفجار peyan 19:21:16 400 800
انفجار silvester 19:21:09 421 421
انفجار ramin55 19:21:05 2,016 2,016
انفجار zxcvbnm12345 19:20:34 6,000 -6,000
انفجار peyan 19:20:34 200 -200
انفجار peyan 19:20:15 100 -100
انفجار peyan 19:19:53 100 200
انفجار nikebet 19:19:46 5,257 5,257
انفجار hashemabadi 19:19:30 4,420 4,420
انفجار latifeh 19:19:22 798 798
انفجار zxcvbnm12345 19:18:55 3,000 6,000
انفجار peyan 19:18:55 100 200
انفجار peyan 19:18:30 100 200
انفجار hamedatari 19:18:23 452 452