تاریخچه بازی ها
نام بازی نام کاربری ساعت میزان شرط سود
انفجار foroozan 21:21:31 1,748 1,748
انفجار sabersaghi 21:21:22 2,034 2,034
انفجار hashemabadi 21:21:14 531 531
انفجار goodzila400 21:21:10 2,073 2,073
انفجار javadem73 21:20:34 100 -100
انفجار peyan 21:20:34 200 -200
انفجار peyan 21:20:24 800 -800
انفجار peyan 21:20:07 400 -400
انفجار peyan 21:19:50 200 -200
انفجار peyan 21:19:28 200 600
انفجار javadem73 21:19:28 500 1,155
انفجار hamedatari 21:19:21 6,587 6,587
انفجار ramin55 21:19:03 590 590
انفجار latifeh 21:18:47 1,554 1,554
انفجار sabersaghi 21:18:47 2,331 2,331
انفجار peyan 21:18:20 800 -800
انفجار javadem73 21:18:20 4,000 8,440
انفجار peyan 21:17:55 400 -400
انفجار peyan 21:17:32 200 -200
انفجار peyan 21:17:08 544 -544